2015/2016

 

Latviešu biedrības Beļģijā (LBB) darbības pārskats

no 2015. gada 13. marta līdz 2016. gada 11. martam

1. LBB pārziņā esošie sociālie plašsaziņas līdzekļi & bibliotēka

1.1. Mājas lapa www.latviesi.be

LBB mājas lapa joprojām kalpo par lielisku platformu, informējot par sarīkojumiem Beļģijā, latviešiem noderīgām Beļģijas ziņām un latviešu diasporai nozīmīgiem lēmumiem Latvijā.

Kopš 2015. gada novembra latviešiem Beļģijā ir pieejama jauna mājas lapa, nemainot tīmekļa vietnes adresi. Lai modernizētu mājas lapas dizainu un uzlabotu tās ērtāku, pārredzamāku lietošanu, kā arī padarītu efektīvāku un mazāk laikietilpīgu informācijas ievietošanu no tehniskās puses, LBB iesniedza projekta pieteikumu “Latviešu diasporas Beļģijā mediju darbības atbalsts” Sabiedrības ingerācijas fondam saistībā ar atbalstu diasporas NVO darbībai. Īsā laika posmā tika izstrādāts ne tikai mājas lapas rekonstrukcijas plāns, bet arī atrasts mājas lapas izstrādātājs, noslēgts līgums un nepilnu četru mēnešu laikā izveidota pilnībā jauna mājas lapa. Joprojām tiek aktīvi strādāts pie mājas lapas satura veidošanas un citiem uzlabojumiem. Jaunā mājas lapa ir lietotājam draudzīgāka un administratoram vieglāk pārvaldāma.

1.2. Facebook, twitter un draugiem.lv

Sociālās platformas, it īpaši tiešsaistes sociālais tīkls Facebook, nodrošina ātrāku aktuālās informācijas apriti un pieejamību latviešiem Beļģijā. Turklāt informācijas kvalitāte visos LBB plašsaziņas līdzekļos ir uzlabojusies. Sirsnīga pateicība LBB mediju komandai par ieguldīto darbu! Facebook joprojām kalpo kā lielākā biedrības publisko ziņu krātuve un informācijas nesējs, sasniedzot jau 755 sekotājus no Beļģijas un citām vietām pasaulē (2015. gada janvārī Facebook sekotāju skaits bija 500). Tiek plānots aktīvāk attīstīt draugiem.lv un twitter izmantošanu.

1.3. Ikmēneša vēstkopa “Pasākumi ar Latvijas vārdu Beļģijā”

Turpinot labās prakses piemēru, LBB kopš 2015. gada septembra ir pārņēmusi no Latvijas vēstniecības Beļģijā ikmēneša vēstkopas sagatavošanu par sarīkojumiem Beļģijā gan latviešu, gan angļu valodā un tās izsūtīšanu. Vēstkopa sasniedz jau 933 adresātus latviešu valodā un 423 – angļu valodā, izmantojot www.mailchimp.com elektronisko ziņu izsūtīšanas vietni.

1.4. Avīze „Beļģijas latviešu ziņas” (BLZ)

Darbības pārskata periodā iznākuši 4 “Beļģijas latviešu ziņu” avīzes numuri gan elektroniskā, gan papīra formā: 2015. gada aprīlī (Nr. 24), jūnijā (Nr. 25), novembrī (Nr. 26) un 2016. gada martā (Nr. 27). Redaktora pienākumus turpina pildīt Agnis Sauka.

1.5. Latviešu bibliotēka Briselē

Sākot ar 2015. gada septembri bibliotēka, kas atrodas Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecībā ES (adrese: Avenue des Arts 23, 1000 Brisele), ir pieejama apmeklētājiem pēc iepriekšēja pieraksta. Joprojām tiek papildināti bibliotēkas plaukti ar jaunām latviešu grāmatām gan pieaugušajiem, gan bērniem. Atbildīgie par bibliotēkas uzturēšanu ir Daina Grase un Viviāna Ozola. Plānots, ka bibliotēkas vajadzībām iepirks svītrkodu optisko skeneri (nolasītāju) un portatīvo datoru grāmatu elektroniskai reģistrēšanai un uzskaitei. Grāmatu sarakstu publicēs elektroniski arī LBB mājas lapā. Ir izveidota sadarbība ar Cēsu Centrālo bibliotēku un tiek plānots, ka latviešu bibliotēka Briselē pievienotos tās tīklam un kalpotu kā Cēsu Centrālās bibliotēkas ārējais grāmatu izsniegšanas punkts.

2. LBB organizētie sarīkojumi

14.04.2015. Latviešu krogus vakars
07.05.2015. LATVIJA – Woluwe-Saint-Lambert pašvaldības goda viesis Eiropas dienā *
12.05.2015. Latviešu krogus vakars
09.05.2015. Latviešu krogus vakars
14.06.2015. Piemiņas svētbrīdis Lommelē **
18.-21.06.2015. “Eiropas latviešu kultūras svētki” (ELKS) **
21.06.2015. Kantātes “Dievs, Tava zeme deg!” atskaņojums **
27.06.2015. Saruna ar reputācijas guru Dagniju Lejiņu par tēmu “Vai reputāciju var nopirkt?”
08.09.2015. Koncertuzvedums: A. Sakses “Pasakas par ziediem” *
08.09.2015. Latviešu krogus vakars
30.09.2015. Tikšanās ar vairāku pavārgrāmatu autori un žurnāla “Četras Sezonas” izdevēju Signi Meirāni
13.10.2015. Latviešu krogus vakars
07.11.2015. Noskaņu izrāde “100”: Briseles latviešu teātris & vokālā grupa “Ugunis” **
10.11.2015. Latviešu krogus vakars
15.11.2015. Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienas svinības
20.11.2015. Kino: Ievas Ozoliņas filma “Mans tēvs baņķieris” *
08.12.2015. Latviešu krogus vakars
12.12.2015. Briseles Sestdienas latviešu bērnu skoliņas & Briseles mazo dejotāju un dziedātāju Ziemassvētku pasākums **
12.01.2016. Latviešu krogus vakars
09.02.2016. Latviešu krogus vakars
16.02.2016. Kino: Lailas Pakalniņas spēlfilma “Ausma” *
04.03.2016. Seminārs: Linda Hoeben par “Kultūru saskarsmi”
07.03.2016. Diskusija ar ES Tiesas tiesnesi un politologu Egilu Levitu
08.03.2016. Latviešu krogus vakars
11.03.2016. Latviešu biedrības Beļģijā pilnsapulce

* ar Latvijas vēstniecības Beļģijā atbalstu

** sadarbībā ar Latviešu biedrību Beļģijā

Turpmāk LBB plāno izsūtīt kalendāru “Latviešu sarīkojumi Beļģijā” par katru pusgadu (janvāris – jūnijs & septembris – decembris), izmantojot www.mailchimp.com elektronisko ziņu izsūtīšanas vietni. Tādejādi ikviens varēs laicīgi saņemt informāciju gan par biedrības un vietējo latviešu pašdarbības kolektīvu organizētajiem sarīkojumiem, gan par latviešu viesmākslinieku uzstāšanos Beļģijā.

3. LBB atbalstītie sarīkojumi

Pārskata periodā LBB gan informatīvi, gan finansiāli, gan ar praktisku darbu ir atbalstījusi daudzus sarīkojumus un to organizētājus Beļģijā – Sestdienas latviešu skoliņas Ziemassvētku sarīkojumu un Briseles lielo un mazo dejotāju uzstāšanos. LBB sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Beļģijā ir rīkojusi filmu seansus, kā arī izplatījusi informāciju biedrības mājas lapā un sociālajos plašsaziņas tīklos par Briseles latviešu teātra izrādēm, Briseles latviešu kora un vokālās grupas “Ugunis” koncertiem un Beļģijas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojumiem. Biedrība aktīvi iesaistījās kā sadarbības partneris “Eiropas latviešu kultūras svētku” atpazīstamības veicināšanā, publicējot informāciju par svētkiem biedrības sociālajās platformās.

 

4. LBB pieteiktie projekti

  • Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) apstiprināts LBB projekta iesniegums “Latviešu diasporas Beļģijā nacionālās identitātes un apziņas veicināšana un stiprināšana” 2015. gadam Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros.
  • Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) apstiprināts LBB projekta iesniegums “Latviešu diasporas Beļģijā mediju darbības atbalsts” 2015. gadam Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros.
  • Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) apstiprināts LBB projekta iesniegums Atbalsts Beļģijas latviešu biedrības organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes stiprināšanai” 2016. gadam Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros.
  • Latvijas Ārlietu ministrijas diasporas politikas virziena “Sadarbība ar diasporu mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un izpētē” ietvaros 2016. gadam pieteikti 3 projekti – Bibliotēka & Piemiņas plāksne Lommeles Brāļu kapos & Valsts svētku svinības Beļģijā.

 

5. LBB sadarbībā ar Latvijas valsts iestādēm & institūcijām Beļģijā

Joprojām turpinās veiksmīga sadarbība ar Latvijas vēstniecību Beļģijā (finansiāls un morāls atbalsts filmu seansu un citu sarīkojumu rīkošanā), Latvijas Pastāvīgo pārstāvniecību ES (bezmaksas telpu un aparatūras izmantošana), Latvijas pārstāvniecību NATO (transporta un pārvadājumu atbalsts), Eiropas skolu Briselē II un skolotāju Inetu Caru. Sadarbība uzsākta un tikpat veiksmīgi turpināta ar Eiropas Parlamenta deputāta Roberta Zīles biroju (avīzes “Beļģijas latviešu ziņas” drukāšana un ceļa izdevumu segšana māksliniekiem, kuri uzstājas LBB organizētajos sarīkojumos).

2015. gada 17. aprīlī LBB valde tikās ar Latvijas vēstnieci Beļģijā Leldi Līci-Līcīti, pārrunājot sadarbības turpināšanu nākotnē, neatkarīgi no vēstniecības reorganizācijas plāniem.

Šī gada 22. janvārī LBB valde tikās ar Latvijas vēstnieci Nīderlandē Ilzi Rūsi (arī topošā Latvijas nerezidējošā ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Beļģijā). Tikšanās laikā tika pārrunāta iespējamā sadarbība, kultūras dzīves attīstība Beļģijā un nākotnes vīzija.

6. LBB sadarbība ar pasaules & latviešu organizācijām

 

Biedrība “Eiropas latviešu apvienība” (ELA) ar LBB atļauju izmantoja tās juridisko statusu un bankas kontu vietējo sadarbības līgumu slēgšanā “Eiropas latviešu kultūras svētku” ietvaros.

2015. gadā no 19. – 20. septembrī Dublinā (Īrija) notika ELA ikgadējā sapulce, kuras laikā LBB valdes pārstāve Ilze Zilgalve ievēlēta biedrības prezidijā, uzņemoties atbildību jautājumos par jauniešiem un to iesaisti latviešu kopienas un biedrību labā.

2015. gadā no 25. – 27. septembrim Laura Gailīte – LBB valdes priekšsēdētāja, piedalījās ELA biedru organizāciju ikgadējā sanāksmē “Bērzainē” (Freiburga, Vācija) par latviešu centru un tikšanās vietu ārpus Latvijas izveidi.

2015. gadā no 17. – 18. oktobrim LBB valdes priekšsēdētāja Laura Gailīte un valdes locekļi Ilze Zilgalve un Andris Rigerts piedalījās reģiona latviešu biedrību (no Luksemburgas, Beļģijas, Nīderlandes, Francijas un Vācijas, kā arī ELA un no Latvijas nevalstiskā sektora) seminārā Luksemburgā, kurā apspriesti kopīgi izaicinājumi reģiona latviešu organizāciju darbībā un ciešākas sadarbības iespējas.

2016. gada 10. martā LBB pārstāvēja ELA, piedaloties “Pasaules eiropiešu apvienības” (Europeans Throughout The World (ETTW)) sanāksmē Briselē, kuras dienas kārtībā tika apspriesti vairāki jautājumi: interneta vēlēšanu sistēmas izveide Eiropas Parlamenta vēlēšanām un tās pieejamība Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem, kuri ir pārcēlušies uz dzīvi citā ES valstī; diasporas skolas; procesa atvieglošana un paātrināšana ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanā; reemigrējošo pieredzes un zināšanu izmantošana un to iekļaušana darba tirgū.

7. LBB attīstība

7.1. Pilnsapulce

Iepriekšējā biedrības pilnsapulce notika 2015. gada 13. martā De Markten kultūras centrā (adrese: Oude Graanmarkt 5, 1000 Brisele). Pēc iepriekšējā gada finanšu atskaites un biedrības darbības pārskata izklāsta, tika pārvēlēta jauna valde. No iepriekšējā sasaukuma darbu jaunajā valdē turpina Ilze Zilgalve un Agnis Sauka, pārējie valdes locekļi ievēlēti.

7.2. Valde

Pašreizējā LBB valde 7 locekļu sastāvā ievēlēta 2015. gada 13. martā un tās pilnvaru termiņš ir līdz 2018. gada martam. Pirmajā valdes sēdē, kas notika 2015. gada 17. martā, sadalīti amati. Valdes sastāvs, ieņemamie amati un atbildība ir šāda:

Laura Gailīte – valdes priekšsēdētāja

Andris Rigerts – priekšsēdētājas vietnieks

Ilze Zilgalve – LBB pārstāve “Eiropas latviešu apvienībā”

Agnis Sauka – avīzes „Beļģijas latviešu ziņas” redaktors un atbild par juridiska rakstura jautājumiem

Olga Savenko – atbild par LBB medijiem & komunikāciju

Liāna Ametere – kasiere un atbild par biedrības grāmatvedību

Aiva Žubecka – sekretāre

LBB mediju komanda sastāv no 3 darbiniekiem un tajā savu darbu cītīgi pilda Olga Savenko, Aiga Pinne-Ohanessian un Aiga Skrastiņa.

Jāpiemin, ka LBB mediju komandā no 2015. gada augusta vidus līdz oktobrim darbojās praktikante Liene Zālīte no “Vidzemes augstskolas” (Valmiera, Latvija). Sirsnīgs paldies Lienei par enerģisko un pozitīvo attieksmi pret darbu un ieguldījumu biedrības, īpaši mediju darbā!

7.3. Valdes sēdes & Konsultatīvās padomes sēdes

Pārskata periodā notikušas 7 valdes sēdes, respektīvi, 2015. gada 17. martā, 27. martā, 2. jūlijā, 6. oktobrī un 4. decembrī. Šogad notikušas 2 sēdes, attiecīgi 2016. gada 5. februārī un 4. martā. Vienā no valdes sēdēm nolemts, ka valdes locekļi sanāks kopā regulāri, tiekoties uz sēdēm katra mēneša pirmajā piektdienā.

Lai LBB valdes locekļi labāk iepazītu viens otru un izprastu komandas dinamiku, 2015. gadā no 5. līdz 6. septembrim tika organizēts valdes saliedētības pasākums Camping Spa d'Or vietā (Sart-lez-Spa, Beļģija).

Konsultatīvā padome izveidota, lai LBB kopā ar vietējiem latviešu pašdarbību kolektīviem labāk veidotu un īstenotu kultūras dzīvi, valsts svētkus un sarīkojumus jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. Plānots, ka konsultatīvās padomes sēde notiks divreiz gadā, respektīvi, 2016. gada 29. janvārī notika viena sēde un otra plānota šī gada septembrī.

7.4. Jaunie biedri

Darbības pārskata periodā par LBB biedriem pieteikušās 32 personas, tomēr par pilntiesīgiem biedrības biedriem kļuvušas 25 personas, samaksājot biedra naudu. Sirsnīgi sveicam jaunos biedrus ar uzņemšanu LBB pulkā!

Latviešu biedrības Beļģijā valde pateicas visiem – biedriem, draugiem, labvēļiem, vietējiem latviešu pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem, Latvijas vēstniecībai Beļģijā, Latvijas Pastāvīgai Pārstāvniecībai ES un Sabiedrības integrācijas fondam par morālu un finansiālu atbalstu, doto uzticību un aktīvu dalību sarīkojumos. Ceram uz tikpat veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

LBB darbības pārskats sagatavots 2016. gada 11. marta pilnsapulcei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>