2008

ATSKAITE PAR LATVIEŠU BIEDRĪBAS DARBĪBU- 2008. GADS

1. LBB organizētie pasākumi

1.1. Interneta mājas lapa
Tika turpināts darbs pie mājas lapas attīstīšanas: ir papildināta informācija franču valodā, notikusi pāreja uz adresi latviesi.be, izveidota iespēja izvietot reklāmas. Mājas lapai šobrīd ir vairāk nekā 330 lietotāji. Biedrība finansēja mājas lapas uzlabošanas izdevumus.
1.2. Izdevuma „Beļģijas Latviešu Ziņas" publicēšana
„Beļģijas Latviešu Ziņām" 2008. gadā tika publicēti četri izlaidumi: februārī, maijā, jūlijā un novembrī. Tika turpināts izdot paplašinātu BLZ apjomu, ietverot intervijas, apskatus un aktuālos komentārus. Vairāki BLZ materiāli tika pārpublicēti citos latviešu masu medijos.
1.3. Latviešu karavīru piemiņas diena Lomelē
Pasākums notika 2008. gada 15. jūnijā, Beļģijas pilsētā Lommelē. Pasākumu organizēja Briseles Evaņģēliski luteriskā draudze. Latviešu biedrība sniedza finansiālo atbalstu pusdienu izdevumu segšanai.
1.4. Līgo svētki
Pasākums notika 2008. gada 21. jūnijā Grez-Doiceau H.Del Marmol īpašumā. Svētki tika organizēti kopā ar Beļģijas- Baltijas valstu asociāciju, Lietuviešu kopienu Beļģijā un Igauņu biedrību Beļģijā. No Latvijas uzstājās Madonas 1. vsk. Folkloras grupa „Madaviņa". Ar Latvijas militārās pārstāvniecības NATO gādību tika sarūpēts cienastam latviešu alus un uzkodas. Kopējais dalībnieki skaits pārsniedza 600. Pasākuma izdevumu daļas segšanai tika izmantos ĪUMSIL finansiālais atbalsts.
1.5. Valsts svētku svinības
Valsts svētku svinības, sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Beļģijā un Latvijas pastāvīgo pārstāvniecību ES, notika 2008. gada 29. novembrī Latvijas pārstāvniecības telpās. Pasākumā piedalījās Daugavpils teātris ar izrādi „Mana Latvija". Vakariņu cienasts tika gatavots pašrocīgi. Kopumā pasākumā piedalījās virs 100 cilvēkiem. Dievkalpojumu šogad organizēja draudzes kā atsevišķu svētku pasākumu.
1.6. Diskusiju vakari
Pārskata periodā notika divi diskusiju vakari. Pirmais 02.04.2008. bija veltīts Latvijas vēstures tēmai ar nosaukumu „Meklējot vēstures varoņus: 2PK izpratne mūsdienu Latvijā un Eiropā", kurā ar tēzēm uzstājās Latvijas Okupācijas muzeja pētnieks Uldis Neiburgs. Diskusijas sagatvošanu finansiāli atbalstīja EP deputāts Rihards Pīks. Diskusijas apkopojums tika publicēts 2008. gada maija BLZ.
Otrais vakars notika 20.09.2008. ar nosaukumu „Latviešu biedrības pasaulē: vakar, šodien, rīt...?". Šis vakars bija turpinājums Briselē notikušajai Eiropas Latviešu apvienības gada sanāksmei. Kā referents bija uzaicināts politologs Ivars Ījabs, savukārt dalībnieku vidū bija PBLA un ELA vadība, Eiropas latviešu organizāciju un Latvijas valdības institūciju pārstāvji, kā arī klausītāji. Kopējais dalībnieku skaits bija 25. Diskusijas apkopojums publicēts 2008. gada novembra BLZ.

2. LBB atbalstītie pasākumi

2.1. Briseles Latviešu sestdienas skolas bērnu pašdarbība
Biedrība, ĪUMSIL finansējuma ietvaros, sniedza finansiālu atbalstu bērnu pašdarbības projektam „Skani, mana valodiņa!". Biedrība no saviem līdzekļiem atbalstīja bērnu Ziemassvētku iestudējumu.
2.2. Ziedojumu akcija
Biedrība decembrī organizēja ziedojumu akciju, kuras laikā tika saziedoti 1100 EUR. No tiem 700 EUR tika nodoti Auces bērnu centram „Namiņš" un 400 EUR veco ļaužu projektam „Drošības poga".

3. LBB sadarbība ar ĪUMSIL

Biedrība pārskata periodā turpināja izmantot 2007. gada decembrī piešķirtā finansējuma daļu, kurš bija paredzēts bērnu sestdienas skolas atbalsam un Jāņu pasākuma organizācijai. 2008. gadā jauni projektu pieteikumi netika iesniegti, jo netika izsludināti projekta konkursi.

4. LBB attīstība

Biedru pilnsapulce notika 2008. gada 17. martā Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES telpās. Tajā tika izvērtēti biedrības darbības rezultāti 2007. gadā, apstiprināts kases pārskats par 2007. gadu un apspriests darbības plāns 2008. gadam. Tika apstiprinātas izmaiņas biedrības iekšējās kārtības noteikumos.
Biedrības pārstāvis piedalījās Pasaules Latviešu biedrību 6. konferencē "Latviešu biedrības un Latvijas Valsts: vēsture un jaunie mērķi" 4.-5. jūlijā Rīgā.
2008. gadā jūnijā tika izdots informatīvs materiāls par pasaules latviešu biedrībām, kurā ietverta informācija arī par LBB.
LBB pārstāvis piedalījas Eiropas Latviešu apvienības valdes darbā. ELA gada sanāksme notika Briselē 20.09.2008.
2008. gadā LBB pievienojās 9 jauni biedri. LBB valde 2008. gadā ir noturējusi 5 sēdes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>