Ētikas kodekss

 

 

Briselē, 2020.g. 17.janvārī.

Latviešu biedrības Beļģijā ētikas kodekss

 

I. Vispārīgie noteikumi
 1. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Latviešu biedrības Beļģijā (turpmāk – LBB) biedru pamatprincipus ētiskai darbībai biedrībā un uzvedības principus, lai veicinātu biedru likumīgu un godprātīgu darbu latviešu sabiedrības interesēs.
 2. Ētikas kodeksā ietvertās normas ir saistošas visiem biedriem.
II. Profesionālās ētikas pamatprincipi
 1. Biedri savā darbībā ievēro šajā Ētikas kodeksā ietvertos pamatprincipus, bet situācijās, kas nav atrunātas šajā kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajiem uzvedības un morāles standartiem.
 2. Biedrs ir patstāvīgs savā darbībā un ir personīgi atbildīgs par saviem patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem, sniegtajiem atzinumiem, informāciju, pausto viedokli un darbībām, ievērojot Beļģijas Karalistes, Latvijas Republikas un, ja nepieciešams, citu valstu vai starptautisko organizāciju tiesību aktus un tiesību principus.
 3. Ar LBB darbību saistīto pienākumu izpildē Biedrs ir personīgi atbildīgs par savu rīcību, darbībām vai bezdarbību, un tās izraisītajām sekām.
 4. Savu LBB biedra pienākumu izpildē un lēmumu pieņemšanā Biedrs norobežojas no personīgajām interesēm un ārējas materiālas un ideoloģiskas ietekmes.
 5. Par LBB biedru nevar uzņemt personas, uz kurām attiecas kāds no zemāk minētajiem apstākļiem:
7.1. persona ir bijusi sodīta vai tiek turēta aizdomās par tīšu noziedzīgu nodarījumu;
7.2. persona ir bijusi iesaistīta pretlikumīgās darbības, pat ja tā nav bijusi par šīm darbībām tiesāta;
7.3. persona ir piedalījusies valsts, pašvaldības vai svešas privātās mantas izsaimniekošanā vai izlaupīšanā, pat ja tā nav bijusi par šīm darbībām tiesāta;
7.4 personai ir slikta reputācija vai tās uzņemšana neatbilst LBB statūtos minētajiem darbības mērķiem.

 

III. Biedru uzvedības pamatprincipi
 1. Biedrs ievēro vienlīdzīgu un godīgu attieksmi pret visiem, vadoties pēc principa par visu personu vienlīdzību un bez īpašas labvēlības izrādīšanas vai kāda privileģēšanas.
 2. Biedrs godprātīgi veic ar LBB darbību saistītos pienākumus, neizmantojot sava amata stāvokļa sniegtās priekšrocības personīga labuma gūšanai sev vai citai personai.
 3. Biedrs informē LBB valdi par interešu konflikta situācijām.
 4. Savos publiskajos izteikumos Biedrs ir lojāls pret LBB un pret tās darbības mērķiem.
 5. Biedrs ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas nonākusi viņa rīcībā saistībā ar LBB un tās biedru darbību. Biedrs apzinās, ka šāda informācija kalpo vienīgi LBB darba nodrošināšanai, tādēļ tās nodošana trešajām personām nav pieļaujama.
IV. Ētikas kodeksa piemērošana
 1. Jautājumus par Ētikas kodeksa piemērošanu un sūdzības izskata LBB valde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>